را فرآیند تولید - کارخانه کیس خوش شانس Foshan Nanhai
بنر کارخانه

فرایند تولید

نمودار تجهیزات

نمودار تجهیزات (4)
نمودار تجهیزات (3)
نمودار تجهیزات (2)
نمودار تجهیزات (1)

فرآیند تولید - مورد آلومینیومی

فرآیند تولید - کیس آلومینیومی (1)

تخته برش

فرآیند تولید - کیس آلومینیومی (2)

برش آلومینیوم

فرآیند تولید - کیس آلومینیومی (3)

سوراخ سوراخ کنید

فرآیند تولید - کیس آلومینیومی (4)

جمع آوری کنید

فرآیند تولید - کیس آلومینیومی (5)

پرچ

فرآیند تولید - کیس آلومینیومی (6)

آستر دوخت

فرآیند تولید - کیس آلومینیومی (7)

فرآیند آستر

فرآیند تولید - کیس آلومینیومی (8)

QC

فرآیند تولید - کیس آلومینیومی (9)

بسته